ЗА НАС

устав

Дружество "Знание" - Плевен е доброволно сдружение на преподаватели, специалисти, лектори, учени, представители на научно-техническата и художествено-творческата интелигенция от Плевенския регион, учредено за осъществяване на общественополезна дейност, пълноправен член на Федерацията на дружествата за разпространение на знания – София

Мисия:

Да утвърждава демократичните ценности чрез непрекъснато образование и обучение на населението

Основни цели:

  1. Да насърчава обществените потребности за учене през целия живот и да създава култура за непрекъснато образование у населението чрез висококачествени образователни и обучителни услуги за различни целеви групи – младежи и възрастни, учители и консултанти, безработни, хора с физически увреждания, малцинствени групи и други.
  2. Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на хора от различни възрасти и социални групи
  3. Да подпомага развитието на региона като осигурява квалифицирана консултантска помощ на малкия и среден бизнес

За реализиране на мисията и целите си Дружеството осъществява своя предмет на дейност в следните направления:

ü      Образователно-квалификационна дейност

ü      Информационно-консултантска дейност

ü      Социални дейности

ü      Благотворителна дейност

За постигане на уставните си цели Дружеството извършва допълнителна стопанска дейност:

ü      Издателска дейност на листовки, брошури, учебни помагала, сборници с доклади

ü      Реализация на продукция от учебно-производствени практики на обучаемите

ü      Отдаване  движимо имущество с учебна цел под наем за временно ползване

 

Проект "Знания за успешен бизнес" ] Предстоящи курсове в Дружество "Знание" град Плевен ] Ръководство на Дружество "Знание" град Плевен ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2003 година ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2005 година ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2006 година ] Езиков сертификат ] [ За нас ] Структура на Дружество "Знание" град Плевен и членуване в други организации ] Регистрация ] Проектите на Дружество "Знание" град Плевен ] Дни на ученето 2004 година ] Приключили курсове в Дружество "Знание" град Плевен ] Европейски компютърен сертификат ] Дни на ученето през целия живот ] Приключили курсове ] Снимка 1 ] Снимка 2 ]

Дружество "Знание" - Плевен
5800 Плевен, България
ул. "Александър Стамболийски"1 ет.5 офис 519, пощенска кутия 164
e-mail: znanie_pl@infotel.bg
тел./факс: +359/64/801-142