Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност –

 ДРУЖЕСТВО “ЗНАНИЕ” – ПЛЕВЕН

 

 

Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност –

 ДРУЖЕСТВО “ЗНАНИЕ” – ПЛЕВЕН

 

ОТЧЕТ

 за 2006 година

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

През изминалата 2006 година организацията продължи активно да работи за повишаване квалификацията на възрастните от Плевенска област.

Групите се формираха по три начина:

·        по лично желание на възрастните да  повишават знанията си

·        по предложение на Дирекции “Бюра по труда”  след спечелване на конкурс за обучение

·        подбор на безработни, изявили желание да участват в проекти по програма “Активни услуги на пазара на труда”

През миналата година екипът подготви 10 оферти по обяви на Дирекции “Бюра по труда” – Плевен, Долна Митирополия, Червен бряг  Никопол и 2 по обяви на Агенцията по заетостта и Регтионална дирекция  по заетостта – Ловеч. Спечелени са 8 оферти, което представлява 67. на сто от подадените оферти. Това е показател за високо качество на представените оферти и добре подбрани преподавателски екипи. Запазва се тендецията да печелят оферти с по-виска цена.

През миналата година година екипът на организацията (щатен състав и преподаватели) успешно реализира два проекта по програма “Активни услуги на пазара на труда” като обучи общо 70 души по 4 професии.

Проведоха се и мотивационни тренинги за изграждане на умения у безработните да се реализират на пазара на труда.

Продължава да действа изискването обучаващите организации да осигуряват работни места за стажуване на част от обучените безработни.

През 2006 година  се дипломираха над 150 души по професии, както следва.

  Наименование на курса Брой обучени

 

Сервитьор-барман

49

 

Бояджия-тапетаджия

15

 

Озеленител

9

 

Офис-мениджър

15

 

Шивач

28

 

Продавач-консултант

27

 

Счетоводител

4

 

Фермер

8

 

Помощник възпитател

19

 

Мотивационно обучение

70

 

Всичко

244

         

 

При професионалното обучение за придобиване на професия са включени часове за усвояване на английски език и компютърна грамотност.

Издадени са 73 свидетелства за професионална квалификация за придобиване на квалификационна степен по професията

И през изминалата година продължихме да издирване фирми, в които да стажуват завършилите квалификационни курсове безработни, организирани след конкурс с бюрата по труда. Това изискваше големи усилия от екипа. Прави впечатление, че работодателите не проявяват желание да назначават стажанти, независимо, че средствата за заплати и осигуровки се осигуряват от държавния бюджет.

Срещаме затруднения с някои от обучаемите – липсва желание да се усвояват знания и да се работи. Макар и малка част отпадат, без да са завършили обучението си. Отпадането на курсисти е за сметка на средствата, планирани за подпомагане на учебния процес от страна на организацията, тъй като бюрата по труда не превеждат цялата такса за отпаднал курсист.

Затруднения имаше и при подбора на безработни за участие в проектите. Бюрата по труда прехвърлиха цялата работа на нас и предложиха не мотивирани хора да усвояват знания и да работят.

Съгласно сключените договори по програма “Активни услуги на пазара на труда” трябваше да устроим 31 души, а ние успяхме да намерим работодатели за 40 успешно завършили курсисти.

 

Продължи работата и на компютърния център. През 2006 година в него са обучени както следва:

.

Наименование на курса

Брой обучени

Оператор на компютър

63

Internet – търсене на информация в Word Wide Web. Електронна поща. Разговор в реално време -  ICQ

40

Всичко

103

 

Част от дейността му се изнесе в град Славяново, където продължихме съвместната работа с читалище “Паисий Хилендарски” да организираме компютърно обучение на младежи и безработни

 

Възстанонява се макар и бавно дейността на  езикова школа. От есента започнаха занятия по английски език за начинаещи. При провеждане на професионалните курсове към Дирекциите “Бюра по труда” в учебните програми са включени часове за специализиран английски език.

 

 

 

 

Обучени през 2006 година

Наименование на курса

Брой обучени

Английски език – начинаещи

8

Специализиран английски за фермери, продавач консултанти, сервитьор-бармани, помощник възпитатели

................

 

 

v    Консултационни и информационни прояви

Организацията продължи да организира краткосрочни семинари и обучителни прояви по заявка на организации и фирми. Наши членове са търсени като консултанти при разработване на проекти по програма ФАР, при управление и отчитане на спечелени проекти.

 

Обучени през 2006 година

Наименование на курса

Брой обучени

Обучение на представители на неправителствени организации:

·    Писане на предложения за финансиране

·    Управление на проекти

 

 

20

20

Индивидуални консултации за представители на фирми, читалища и НПО:

·    разработване на проекти

·    юридически консултации

·    данъчни консултации

 

 

5

3

5

 

Реализирани проекти

·     В рамките на “Дните на ученето през целия живот-2006” организацията проведе дискусия на тема “Възможности за обучение на хората на третата възраст”. Участваха представители на дирекции “Бюра по труда”, читалища, неправителствени организации и членове на Съюза на пенсионерите – клон Плевен

Нов момент през 2006 година бе организирането на два курса под наименованието “Интернет за баби и дядовци” като част от националната инициатива на Дните

Проявата бе финансирана от Проектно бюро на Сдружението на германските народни университети.

 

·     През 2006 година организацията изпълни два проекта по програма «Активни услуги на пазара на труда» с акцент професионално обучение на безработни от района на Дирекции «Бюра по труда» - Плевен и Долна Митрополия, които бяха отчетени по - горе. Постигнатите добри резутати по тези проекти се дължат от една страна на съвестната и професионална работа на включените над 20 преподаватели от учебни заведения от Плевен и Долни Дъбник и от друга страна на партниращите фирми – «Велина» ЕООД и «Хранителни стоки» ООД – Плевен. Част то обучените започнаха работа в техните трудови колективи.

 

·      През отчетния период бе разработен един проект по програма «Активни услуги на пазара на труда» с акцент професионално обучение по професията «Шивач» на безработни от района на Дирекции «Бюра по труда» - Червен бряг. Той получи финансиране от Световната банка, без корекция на бюджета. Договорът с финансиращата организация – Агенция по заетостта, беше подписан в края на 2006 г., а изпълнението на проектите е през тази година. Към днешна дата успешно приключи обучението на първата група от 11 души. Предстои тяхното устройване на работа. Направен е подбор на втората група и след седмица започва тяхното обучение. За успешното изпълнение на този проект от значение е помощта на педагогическото ръководство на ПГМЕТ «Девети май» - Червен бряг и на фирмата – партньор «Текстилко» ЕООД

 

Лицензиране на дейности

През 2006 година организацията получи допълнителна лицензия от НАПОО за обучение по допълнителни специалности:  пътно-строителна техника (ІІ кв. ст.), производство на хляб и хлебни изделия (ІІ), Производство на сладкарски изделия (ІІ), Помощник в строителството (І), Зидария (ІІ), Мазилки и шпакловки (ІІ), Вътрешни облицовки и настилки (ІІ), Външни облицовки и настилки (ІІ), Мозайки (ІІ), Бояджийски работи (ІІ), Производство на кулинарни изделия и напитки (ІІ), Бизнес администрация (ІІІ), Предприемачество и мениджмънт (ІІІ), Касиер (І), Сухо строителство (ІІ), Дограма и стъклопоставяне (ІІ), Лозаровинарство (ІІ), Кетеринг (ІІІ), Работник в производството на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения (І). По част от тези нови професии ние успяхме да организираме обучение с безработни – бояджийски работи по програма «Красива България», Бизнес администрация в Червен бряг.

 

Социални услуги за населението

Органицацията обучи 8 човека за работа като социални асистенти в помощ на деца и семейства в риск. В три месечен курс те усвоиха знания в областите: нормативна уредба на социалните услуги, методи и техники на социална работа, видове социална работа, здравни грижи и общуване.

Част от обучените започнаха работа по програма «Социален асистент».

Организацията оказа съдействие при извънурочната работа и интеграцията на деца без родители от Дом «Детелина» като осигури книжки, материали за рисуване, топки и др. С децата работиха и курсисти от курс «Помощник възпитатели» по време на учебната практика.

Организира се информационна среща с ученици от Помощно училище «П. Р. Славейков» за насочването им към учебни заведения след завършване на осми клас според здравословното им състояние и проявен интерес към дадена професия

Партньорства

През 2006 година организацията разработи съвместен проект с Община Никопол, читалище “Напредък 1879” и Медицински център – Никопол за изграждане на Дневен център за самотни възрастни хора по програма “Деинституционализация  на спец;иализирани групи чрез образователни, здравни и социални услуги в общността”. Идеята и разработката бяха на екипа на нашата организация. Затова проектът бе внесен от наше име. В рамките на първата фаза на конкурса бяхме класирани в резервите и не получихме финансова подкрепа. Това наложи да бъде преработен и преставен отново, но с водеща организация Община Никопол. Очакваме обявяването на резултатите от втората фаза на програмата като се надяваме този път да получим финансиране.

През миналата година  партнирахме на Център “Отворена врата” – Плевен при реализиране на проект за разработване на методика на социалните услуги в Плевенска област, както и при разработване на проект по програма “Развитие на човешките ресурси” в частта – насърчаване на малкия бизнес.

 

Персонал

През 2006 година в организцацията работиха  на трудов договор двама души и на граждански договор по 4 часа дневно – един специалист. През годината бяха назначени на срочен трудов договор за 1 месец 12 стажанти, завършили курс “Банково дело”. Част от тях работиха в офисите на клонове на банки. За три месеца при пълен работен ден работи стажант, завършил курс “Касиер”

На граждански договори са работили общо 63 преподаватели и специалисти от Плевен и областта.

През отчетния период са привлечени нови преподаватели за обезпечаване на лицензираните курсове от НАПОО. През миналата година се сключиха граждански договори и с  8 души – учители от Търговска гимназия “Васил Априлов” – Червен бряг, с които реализирахме два професионални курса за 30 души

 

Потребители

В дейностите на Дружество “Знание” се включват предимно възрастни от 16 години нагоре от Плевенска област. От предлаганите образователни услуги се ползват предимно безработни от различни социални и етнически групи.

Кадри и доброволци на читалища от Плевен също участват в различни квалификационни прояви на организацията.

 

И още ....

През 2006 година са постигнати следните финансови резултати

 

Показатели

План

Отчет

I.ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

 

 

А. Приходи от регламентирана дейност

 

 

1.Приходи от дарения под условие

50140

81000

2.Членски внос

800

100

3. Други приходи

31698

8000

ВСИЧКО А

 

 

II. Финансови приходи

 

 

III. Извънредни приходи

10000

 

IV.Печалба от стопанска дейност

 

 

V. Общо приходи

 

 

VІ. Резултат

 

5000

ВСИЧКО ПРИХОДИ

92638

90000

I I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

 

 

А. Разходи за регламентирана дейност

 

 

1.Дарения под условия

50140

 

2. Други разходи

8365

43000

ВСИЧКО А

58505

 

Б. Административни разходи

32000

52000

Общо разходи за дейност

 

95000

II. Финансови разходи

 

 

III. Извънредни разходи

 

 

IV. Загуба от стопанска дейност

 

 

V. Общо разходи

90505

95000

VI. Резултат

2133

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ

92638

95000

 

 

 

Отчетът е приет на заседание на Управителния съвет, проведено на 20 март  2007 година.

 

Отчетът е утвърден от Общото събрание, състояло се на 27 март 2007 година

 

 

 

Председател: .........................

          Юлия Йорданова

Проект "Знания за успешен бизнес" ] Предстоящи курсове в Дружество "Знание" град Плевен ] Ръководство на Дружество "Знание" град Плевен ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2003 година ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2005 година ] [ Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2006 година ] Езиков сертификат ] За нас ] Структура на Дружество "Знание" град Плевен и членуване в други организации ] Регистрация ] Проектите на Дружество "Знание" град Плевен ] Дни на ученето 2004 година ] Приключили курсове в Дружество "Знание" град Плевен ] Европейски компютърен сертификат ] Дни на ученето през целия живот ] Приключили курсове ] Снимка 1 ] Снимка 2 ]