Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност –

 ДРУЖЕСТВО “ЗНАНИЕ” – ПЛЕВЕН

 

ОТЧЕТ

2005 година

Уважаеми дами и господа,

Отчитаме още една интересна и динамична година от живота на нашата организация. Пред Вас е отчетът на Дружество “Знание” – Плевен.

Сухите факти и цифри

¨                    Не дават пълна представа за хората, които чрез организацията ни откриха за себе си нови перспективи по пътя на трудовата си реализация.

¨                    Не разкриват усилията на десетките преподаватели, треньори, консултанти и доброволци, на екипа и на всички, за които “Знание” вече е съдба.

¨                    Не показват професионализма, коректността и упоритостта, чрез които превърнахме случайните контакти в устойчиви партньорства.

Човек трябва да бъде част от организацията ни, за да я усети и да я заобича.

И, въпреки всички трудности, да продължава да е съпричастен в името на каузата “Учене през целия живот”.

7 април 2005 г.                                                                         Юлия Йорданова

Плевен                                                                           Председател

История

Дружество “Знание” – Плевен е регистрирано с решение 1690 от 16.10.1990 год. на Плевенския окръжен съд. През 2001 г. организацията е пререгистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение, работещо в обществена полза. На 02.08.2001 година е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерството на правосъдието.

През януари 2004 год. организацията е регистрирана от Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика за извършване на социални услуги.

В организацията към момента членуват 35 интелектуалци, преподаватели и специалисти, обединени около идеята за учене през целия живот.

 

Структура

Организацията работи на територията на Плевенска област. Ръководи се от Управителен съвет. Дружество “Знание” разполага с нает офис и учебна зала в Плевен. По договори за съвместна дейност с Гарнизонния военен клуб, учебни заведения и читалища от областта ползва допълнителни учебни зали. 

 

Предмет на дейност

Дружеството работи за непрекъснатото образование и култура на населението, за утвържаване ценностите на гражданското общество в съответствие с европейските стандарти.

Дейностите са свързани с повишаване на образователната, квалификационната и информационна подготовка на населението и младежта.

Работи за подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на хора от различни възрасти и социални и маргинализирани групи.

Организацията е член на Федерацията на дружествата за разпространение на знания, на Съюза на българските фондации и сдружения, на Регионалния център за подпомагане на стопанските предприемачи – Плевен, на Сдружение “Плевенски Обществен фонд “Читалища” – Плевен

Дружество “Знание” е лицензирано през ноември 2003 г. като учебно звено към Центъра за професионално обучение на Федерацията на дружествата за разпространение на знания от Националната агенция за професионално образование и обучение.

През 2004 година Дружество “Знание” успешно защити пред НАПОО разширяване на лиценза по 10 професии и 15 специалности

Организационни прояви

 

v    Център за следдипломна квалификация

Обучава управленски и икономически кадри, представители на малки фирми, здравни и учебни заведения, както и безработни.

Сътрудничи на договорна основа с Учебни заведения от Плевенска област – Професионална гимназия по механо-електротехника, Професионална гимназия по лозарство и винарство “Александър Стамболийски”, Професионална гимназия “Захарий Зограф”, Професионална гимназия по туризъм ”Алеко Константинов”, Междуучилищен център за трудово - политехническо обучение, Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа “Детелина”, Помощно училище “Петко Р. Славейков”, Търговска гимназия “Васил Априлов” – Червен бряг, Професионална гимназия по селско стопанство “проф. Иван Иванов” – Долни Дъбник, Професи-онална гимназия по механотехника – Кнежа, Професионална гимназия по селско стопанство “Стефан Цанов” Кнежа, Училищно настоятелсво “Христо Ботев- 1 “ с. Мечка

През 2004 година Организацията сключи договори за производствена практика на обучаваните курсисти с фирми от Плевен- ЕТ “Агрола- Деян Данов”, ЕТ’ Петров -95-Петър Петров”, ЕТ”ШАНС- 99- Бонка Монова”, “Балкан “АД, “Ростов “ АД, ‘Павлови” – ООД, “Агро – 1” ООД.

Сключени са договори за съвместна работа с НЧ “Напрекък 1871” – Никопол, НЧ “Паисий Хилянарски“ – Славяново, Читалище “Христо Ботев “ – Белене.

През 2004 година Организацията активно партнираше при обучение на безработни с ЦПО “ Знание “ София

В центъра през 2004 година  са дипломирани над 320 души.

Обучени през 2004 година

Наименование на курса

Брой обучени

Счетоводство на фирмата

30

Озеленители

30

Пчелари

70

Оператор шевно производство

20

Зеленчукопроизводители

12

Мотивационни тренинги за започване на работа

76

Помощник възпитатели в детскоз аведение

20

Социални асистенти

62

v    Компютърен център

Центърът разполага със съвременна база от 8 конфигурации в локална мрежа и Интернет достъп. Той предлага обучение по компютърна подготовка на възрастни и младежи над 16 години. От началото на 2002 година Центърът получи право да води обучение за Международен компютърен сертификат “Xpert”, издаван от Централата на Германските народни университети в Хановър.

При необходимост организацията ползва и допълнителни

компютърни зали на читалища от Плевен, Славяново, Белене, Никопол или към Професионалните гимназии от областта.

 

Обучени през 2004 година

Наименование на курса

Брой обучени

Компютърна грамотност. Програмни продукти Windows ‘2000, Word, Excel

252

Internet – търсене на информация в Word Wide Web. Електронна поща. Разговор в реално време -  ICQ

60

Индивидуално обучение по компютърна грамотност

20

Специализиран курс за учебни заведения “Админ Про”

15

От тях хора с увреждания

4

v    Езикова школа

Обучава младежи и възрастни основно по английски и немски език. Обучението се провежда по модерни системи  на утвърдени западни институции за обучение на възрастни.

Продължава да има  отлив от курсовете по гръцки и испански език.

 

Обучени през 2004 година

 

Наименование на курса

Брой обучени

Английски език – начинаещи

20

Английски език – напреднали

10

v    Консултационни и информационни прояви

Организацията продължи да организира краткосрочни семинари и обучителни прояви по заявка на организации и фирми.

Обучени през 2004 година

Наименование на курса

Брой обучени

Обучение на представители на неправителствени организации:

·    Писане на предложения за финансиране

·    Управление на проекти

 

 

30

30

Индивидуални консултации за представители на фирми, читалища и НПО:

·    разработване на проекти

·    разработване на бизнес планове

·    юридически консултации

·    данъчни консултации

 

 

15

22

9

15

Реализирани проекти

 

·        “Да се трудим заедно”

Продължителност: декември 2003 год. - октомври 2004 година.

Финансира се по програма ФАР – “Икономическо и социално сближаване”, подпрограма “Социална итеграция” чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Целева група: трайно безработни представители на ромската общност на възраст до 35 години с основно образование от района на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник.

Цел: разширяване условията за трудова заетост в областта на земеделието и услугите  в три малки селища чрез стимулиране на местния бизнес да разшири дейността си и за разкриване на нови работни места.

Работата по проекта започна в началото на месец декември 2003 г. Проведе се работна среща на партньорите – Дружество «Знание» - Плевен, Дирекция «Бюро по труда» – Долна Митрополия, ЕТ «Петров – 95 – Петър Ненчев», ЕТ «Агрора – Деян Данов», «СТАВЕРМИНЕРАЛ» ООД – с. Ставерци и Професионална гимназия по селско стопанство «проф. Иван Иванов» - Долни Дъбник за разпределяне на задълженията и финансовия принос на всяка организация и за утвърждаване критериите за подбор на бенефициентите. Подписаха се договори между водещата организация и всеки един партньор поотделно с конкретизиране на правата и задълженията за целия период на реализиране на дейностите

На 22.12.2003 година се проведе пресконференция за местните печатни и електронни медии за представяне на проекта и възможностите, които той дава за социалната адаптация и трудовата реализация на целевата група.

Подборът на целевата група се извърши с активното съдействие на Дирекция «Бюро по труда» - Долна Митрополия като се спазиха определени критерии.

Осъществиха се следните основни дейности:

o       5 мотивационни тренинга за 60 души на тема «Адаптация и мотивация за обучение и последващо търсене на работа като наемен работник»

o       1 квалификационен курс от 300 учебни часа за 12 души за придобиване на  начална професионална  квалификация за част от професия «Зеленчукопроизводител»

o       1 квалификационен курс от 300 часа за 10 души за придобиване на  начална професионална  квалификация за част от професия «Оператор на шевно производство»

o       Двуседмично обучение за 7 души за определено работно място във фирма за производство на инертни материали

o       Трудова реализация за 31 души в областта на селското стопанство, шевната промишленост и производството на инертни материали

o       разширяване на материално-техническата база на фирмите – партньори, разкрили нови работни места чрез закупуване на техника след проведена тръжна процедура  за доставка по правилата на Европейския съюз.

Изпълнението на проекта създаде условия за мотивиране на 60 души от ромски произход да усвояват нови знания и да търсят работа. Част от тях придобиха професионални умения в курсове за начална квалификация за част от професиите «зеленчукопроизводство» и «оператор на шевно производство». Седем души от село Ставерци преминаха краткосрочно обучение за определено работно място във фирма за производство на инертни материали.

31 души получиха възможност да се трудят.

По време на реализацията на проекта се използва дългогодишният опит и педагогически знания и умения  на различни специалисти от Плевенска област при работата им като треньори и преподаватели при мотивационното и професионално обучение на бенефициентите.

Участието на целевата група в различните дейности – мотивационно и професионално обучение и трудова реализация, допринесоха за преодоляване на продължителната социална изолация и задълбочаваща се маргинализация, за формиране на ново отношение към усвояването на знания и трудови навици, за по-голяма увереност в собствените възможности при реализацията им на пазара на труда. Бенефициентите се адаптираха към трудовия колектив. Подобриха взаимоотношенията си с хората, с които живеят и работят.

Стипендиите и заплатите, които получаваха по време на участието им в проекта, подпомогнаха материално техните семейства и подобриха условията им на живот.

С част от получената субсидия от Европейския съюз се осигури инвестиционна подкрепа на фирмите - партньори, в които се разкриха работни места за 31 души от целевата група .

Закупените машини допринесоха за разширяване асортимента на произвежданата продукция и увеличаване производителността на фирмите. Фирмите – партньори направиха дарения с част от произведената продукция от целевата група на учебни заведения на територията на общините Долни Дъбник и Долна Митрополия, с което изпълниха поетия социален ангажимент. Осигуреното оборудване гарантира устойчиво развитие на фирмите – партньори и запазване на част от разкритите по време на проекта работни места след неговото приключване.

Създаде се възможност за привличане на  двама млади специалиста за работа за 11 месеца в екипа на проекта.

 

·               Седмица на ученето през целия живот

Проектът е финансиран от Института за международно сътрудничество при Сдружението на германските народни университети – Проектно бюро – София.

През 2004 година акцент на проявата бе Националната стратегия за продължаващо професионално обучение. При голям интерес преминаха две кръгли маси на тема:

v           “Възможности за предоставяне на образователни услуги в малките населени места”

v           “Междусекторното партньорство при обучението на възрастни”

В проявите участваха представители на МОН, местна власт, учебни заведения, Бюра по труда, фирми, НПО.

В рамките на седмицата бяха отчетени резултатите от проект «Да се трудим заедно» с участието на народния представител г-н Венцислав Върбанов.

Проявите се реализираха  с помощта на РИО - Плевен, Бюра по труда – Долна Митрополия и Плевен.

 

Персонал

През 2004 година бяха назначени на срочен трудов договор двама специалисти. През октомври месец допълнително беше назначен като организатор един специалист по Националната програма “Помощ за пенсиониране”.

На граждански договори са работили 36 преподаватели и специалисти от Плевен и областта.

През отчетния период са привлечени нови преподаватели за обезпечаване на лицензираните курсове от НАПОО.

Характерен момент за отчетения период, е че всички привлечени специалисти за работа по проект “Да се трудим заедно “ на трудови и граждански договори са направили дарение в размер на 10 на сто върху средствата преди данъчното облагане. Даренията са използвани за обезпечаване дяловото участие на организацията.

Потребители

В дейностите на Дружество “Знание” се включват предимно възрастни от 16 години нагоре от Плевенска област. От предлаганите образователните услуги се ползват предимно безработни от различни социални и етнически групи.

Организацията е обучавала регистирани безработни и специалисти след спечелени конкурси към Дирекция Бюра по труда.

Макар и рядко се провеждат дискусии и беседи с ученици от V до ІХ клас по здравни и еклогически проблеми.

Партньорство

Дружество “Знание” – Плевен работи на дългосрочни договори с Института за международно сътрудничество при Сдружението на германските народни университети – Проектно бюро – София.

Организацията успешно си партнира със Сдружение “Знание” – Ловеч, Дружество “Знание” – София и Дружество “Знание” – Разград, Фондация “ЖАР”, учебни заведения и неправителствени организации от Плевенска област

От 2004 година се разшири партньорството ни с читалища и учебни заведения от областта по отношение компютърното обучение на възрастни. Допълнително са сключени договори с читалище Белене, Професионална гимназия по механоелектротехника – Кнежа и Училищно настоятелство “ Христо Ботев-1 “ с. Мечка

Особено резултатни са партньорствата с Дирекция “Бюро по труда” – Плевен и Долна Митрополия и филиалите Долни Дъбник и кнежа

Разшириха се контактите ни с фирми, работещи на територията на малки селища от областта.

През 2004 се разшириха контанктите на Организацията с община Никопол и фирми от Никопол и Кнежа при разработване на проекти по програми на международни донори. В резултат на това бяха разработени проектите “”Подай ръка” и “Младежки труд за подобряване облика на община Никопол” по програма ФАР “Насърчаване заетостта сред младежите”, проект “Усвояването на знания и умения – осъзната необходимост” по програма ФАР “Учене през целия живот и професионално образование и обучение” и проект “Подкрепа за себепознание и пълноценен живот “ по програма ФАР “Развитие на гражданското обществото”.

За съжаление разработените проекти не получиха финансиране. Организацията не е получила информация за причините за нефинансираенто на проектите.

 

И още ....

Организацията има свой представител в Областния обществен съвет за партньорство и сътрудничество между неправителствените организации и областния управител.

         През 2004 година дружеството е търсено за консултации, информация, помощ и обучение от БЧК – Ловеч, Плевенски Обществен фонд “Читалища”, Фондация “ЖАР, Асоциация на Дунавските общини – Белене, фирмите “Агро 1” “Агровин”, ЕТ ”Светлин Илчовски” - Кнежа, ЕТ ”Прис - Борислв Горанов” - Кнежа, Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии – Плевен

Отчет за приходите и разходите към 31.12.2004 година

Показатели

План

Отчет

І.Приходи от дейността

 

 

А.Приходи от регламентирана дейност

 

 

1.Приходи от дарения под условие

98 000

78000

2.Членски внос

800

1000

3.Други приходи

30200

35000

Общо приходи от дейност

129000

111000

ІІ.Финансови приходи

 

 

ІІІ.Извънредни приходи

 

 

ІV.Печалба от стопанска дейност

 

 

ІV.Общо приходи

129000

111000

V.Резултат

 

 

ВСИЧКО

 

 

ІІ.Разходи за дейността

 

 

А.Разходи за регламентирана дейност

 

 

1.Дарения

98000

78000

2.Други разходи

11000

1000

ВСИЧКО А

110000

79000

Б.Административни разходи

19000

19000

Общо разходи за дейност

128000

107000

ІІ.Финансови разходи

 

 

ІІІ.Извънредни разходи

 

 

ІV.Загуба от стопанска дейност

 

 

V.Общи разходи

128000

107000

VІ.Резултат

1000

4000

ВСИЧКО

129000

111000

Отчетът е приет на заседание на Управителния съвет, проведено на 31 март 2005 година.

 

Отчетът е утвърден от Общото събрание, състояло се на 07 април 2005 година

Проект "Знания за успешен бизнес" ] Предстоящи курсове в Дружество "Знание" град Плевен ] Ръководство на Дружество "Знание" град Плевен ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2003 година ] [ Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2005 година ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2006 година ] Езиков сертификат ] За нас ] Структура на Дружество "Знание" град Плевен и членуване в други организации ] Регистрация ] Проектите на Дружество "Знание" град Плевен ] Дни на ученето 2004 година ] Приключили курсове в Дружество "Знание" град Плевен ] Европейски компютърен сертификат ] Дни на ученето през целия живот ] Приключили курсове ] Снимка 1 ] Снимка 2 ]