компютърен сертификат Xpert

 

 

Xpert-европейско ниво на "Компютърен сертификат Офис и администрация". Системата за обучение дава обширни знания и практически умения за работа с широко използвани в офиса потребителски програми. Тя се състои от 8 модула. Всеки от тях завършва с еднакъв за цяла Европа изпит.

За всеки издържан изпит се издава свидетелство. След успешно завършване на трите задължителни модула "Основи на електронната обработка на информация", "Основи на текстообработката" и "Основи на "Интернет" се придобива Европейски компютърен сертификат Xpert.

След успешното завършване на още два модула се придобива Европейски компютърен сертификат Xpert Master.

Курсовете са предназначени за лица от сферата на частните и обществени услуги и администрацията, от икономическите отдели на бюджените, военни, търговски и индустриални предприятия, както и за самостоятелни малки и средни предприемачи. Курсът е добра алтернатива за напускащите българската армия, тъй като от него те могат да придобият широки познания за работа със съвременни програмни продукти, в локална мрежа и интернет.

Сертификатът е добра възможност също така за студенти и учащи, които желаят да имат солидна компютърна подготовка и на по-късен етап да могат да кандидатстват за работа в чуждестранни фирми и чужбина.

Основи на електронната обработка на информация

Основи на текстообработката

Основи на Интернет

Приложение база данни

Електронни таблици

Текстообработка Pro

Презентация

Комуникация

 

Основи на електронната обработка на информация

Модулът е предназначен за всички, които за първи път желаят да работят на персонален компютър (PC). Той съдържа следните теми:

Структура и начин на функциониране на компютърния хардуер
Файлове и програми
Комуникация чрез компютъра
Работа с операционната система MS Windows

Основи на текстообработката

Модулът дава знания на структурата, начина на работа, функцията и възможностите на широко използвана текстообработваща система. Участниците изучават на компютър практическото приложение на тази програма.

Основи на Интернет

Наред с даването на практически умения модулът разглежда и разбирането на предпоставките за възникване и връзките на Интернет и тяхната реализация. Основни теми са: търсенето и публикуването на информация във World Wide Web, използването на електронната поща E-mail, публични дискусии Newsgroups и поглед върху други приложения като Online-Banking и E-Commerce.

Приложение на база данни

Модулът дава знания за структурата, начина на работа, функцията и възможностите на една типична система за управление на база данни. Участниците изучават на компютър практическото приложение на тази програма.

Електронни таблици

Модулът дава знания за структурата, начина на работа, функцията и възможностите на една типична калкулационна програма. Освен това се упражнява работата с тази програма, включително и графичната оценка. Участниците трябва да са взели участие в курса "Основи на електронната обработка на информация" или да имат съответни компютърни знания.

Текстообработка Pro

В модула се дават знания и умения в следните основни насоки:

Способност за създаване на документни и форматни образци и практическото им организиране, както и знания за структурирането на по-дълги документи с помощта на функцията Outline View и вмъкване на препратки, знаци за отбелязване, бележки под линия и списъци.
Знания за структурата на функции и формати на полета, както и способност за изготвяне на формуляри и извършване на изчисления.
Способност за свързване на главни документи за последователно отпечатване със специални функции на полета, запитвания и файлове с различен формат.
Поглед върху начина на функциониране на макроси, както и умение да се записват, изпълняват и отпечатват прости макроси.

Презентация

С помощта на модерен презентационен софтуер модулът дава знания и функционални умения по следните основни теми:

Създаване на фолиа за шрайбпроектор, екранна презентация, информационни материали
Протичане на презентацията
Оформяне на текстове, картини, таблици, диаграми, органиграми
Ефективна употреба на цветове

Комуникация

Модулът дава знания за структурата, начина на работа, функцията и възможностите на една типична комуникационна програма.

Обучението се провежда от членовете на Федерацията на дружествата за разпространение на знания в сътрудничество с Института за международно сътрудничество към Сдружението на германски народни университети – Проектно бюро -  София.

Телефони за информация в градовете, в които се провеждат курсове за придобиване на международен сертификат:

София - ФДРЗ

02/929-91-11

София - град

02/987-27-33

Благоевград

073/845-94

Бургас

056/84-33-08

Димитгровград

0391/2-38-77

Монтана

096/2-39-94

Плевен

064/801-142

Пловдив

032/62-58-12

Сливен

044/8-53-38

Стара Загора

042/2-10-55

Проект "Знания за успешен бизнес" ] Предстоящи курсове в Дружество "Знание" град Плевен ] Ръководство на Дружество "Знание" град Плевен ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2003 година ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2005 година ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2006 година ] Езиков сертификат ] За нас ] Структура на Дружество "Знание" град Плевен и членуване в други организации ] Регистрация ] Проектите на Дружество "Знание" град Плевен ] Дни на ученето 2004 година ] Приключили курсове в Дружество "Знание" град Плевен ] [ Европейски компютърен сертификат ] Дни на ученето през целия живот ] Приключили курсове ] Снимка 1 ] Снимка 2 ]

Дружество "Знание" - Плевен
5800 Плевен, България
ул. "Александър Стамболийски"1 ет.5 офис 519, пощенска кутия 164
e-mail: znanie_pl@infotel.bg
тел./факс: +359/64/801-142