Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност – ДРУЖЕСТВО “ЗНАНИЕ” – ПЛЕВЕН

 

ОТЧЕТ

2003 година

 

Уважаеми дами и господа,

 

Отчитаме още една година от живота на нашата организация. Една нелека и не безпроблемна, но интересна и динамична година.

Пред Вас е отчетът на Дружество “Знание” – Плевен. Сухите факти и цифри не дават пълна представа за хората – тези, които в устрема си към съвършенство или пък в отчаянието си от безизходицата откриха чрез организацията ни нови перспективи.

Едва ли става ясно какви бяха усилията на десетките преподаватели, треньори, консултанти и доброволци, на екипа и на всички, за които “Знание” вече е съдба.

Не могат да бъдат показани професионализма, коректността и упоритостта, чрез които превърнахме случайните контакти в устойчиви партньорства.

Човек трябва да бъде част от организацията ни, за да я усети и да я заобича.

И да не може да не продължава напред, въпреки всички трудности ...

11 май 2004 г.                 Юлия Йорданова

Плевен                             Председател

История

Дружество “Знание” – Плевен е регистрирано с решение 1690 от 16.10.1990 год. на Плевенския окръжен съд. През 2001 г. организацията е пререгистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение, работещо в обществена полза. На 02.08.2001 година е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерството на правосъдието. В организацията към момета членуват 34 интелектуалци, преподаватели и специалисти, обединени около идеята за учене през целия живот.

Структура

Организацията работи на територията на Плевенска област. Ръководи се от Управителен съвет. Дружество “Знание” разполага с нает офис и учебна зала в Плевен. По договори за съвместна дейност с Гарнизонния военен клуб и учебни заведения от общинските центрове на областта ползва допълнителни учебни зали. 

Предмет на дейност

Дружеството работи за непрекъснатото образование и култура на населението, за утвържаване ценностите на гражданското общество в съответствие с европейските стандарти.

Дейностите са свързани с повишаване на образователната, квалификационната и информационна подготовка на населението и младежта.

Работи за подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на хора от различни възрасти и социални и маргинализирани групи.

Организацията е член на Федерацията на дружествата за разпространение на знания, на Съюза на българските фондации и сдружения, на Регионалния център за подпомагане на стопанските предприемачи – Плевен, на Сдружение “Плевенски Обществен фонд “Читалища” – Плевен

Дружество “Знание” е лицензирано през ноември 2003 г. като учебно звено към Центъра за професионално обучение на Федерацията на дружествата за разпространение на знания от Националната агенция за професионално образование и обучение.

През януари 2004 год. организацията е регистрирана от Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика за извършване на социални услуги.

Организационни прояви

v   Център за следдипломна квалификация

Обучава управленски и икономически кадри, представители на малки фирми, здравни и учебни заведения, както и безработни.

Сътрудничи на договорна основа с Учебни заведения от Плевенска област – Професионална гимназия по механо-електротехника, Професионална гимназия по лозаровинарство “Александър Стамболийски”, Търговска гимназия “Васил Априлов” – Червен бряг, Професионална гимназия по селско стопанство “проф. Иван Иванов” – Долни Дъбник, Професи-онална гимназия по механотехника – Кнежа, Професионална гимназия по селско стопанство – Кнежа.

В центъра през 2003 година  са дипломирани над 100 души.

Обучени през 2003 година

 

Наименование на курса

Брой обучени

Счетоводство на фирмата

55

Озеленители

25

Пчелари

61

Бизнес-секретари

10

Бизнес -администратори

10

Мотивационни тренинги за започване на малък бизнес

65

Стартиране на собствен бизнес

21

v   Компютърен център

Центърът разполага със съвременна база от 8 конфигурации в локална мрежа и Интернет достъп. Той предлага обучение по компютърна подготовка на възрастни и младежи над 16 години. От началото на 2002 година Центърът получи право да води обучение за Международен компютърен сертификат “Xpert”, издаван от Централата на Германските народни университети в Хановър.

При необходимост организацията ползва и допълнителни

компютърни зали на читалища от Плевен, Славяново, Белене или към Професионалните гимназии от областта.

Обучени през 2003 година

 

Наименование на курса

Брой обучени

Компютърна грамотност. Програмни продукти Windows ‘2000, Word, Excel

262

Internet – търсене на информация в Word Wide Web. Електронна поща. Разговор в реално време -  ICQ

77

Индивидуално обучение по компютърна грамотност

25

Европейски компютърен сертификат “Xpert”

12

От тях хора с увреждания

4

v   Езикова школа

Обучава младежи и възрастни основно по английски и немски език. Обучението се провежда по модерни системи  на утвърдени западни институции за обучение на възрастни.

Продължава да има  отлив от курсовете по гръцки и испански език.  

Обучени през 2003 година

 

Наименование на курса

Брой обучени

Английски език – начинаещи

32

Английски език – напреднали

16

Немски език – начинаещи

9

v   Консултационни и информационни прояви

Организацията продължи да организира краткосрочни семинари и обучителни прояви по заявка на организации и фирми.

Обучени през 2003 година

 

Наименование на курса

Брой обучени

Обучение на представители на неправителствени организации:

·    Писане на предложения за финансиране

·    Управление на проекти

·    Счетоводство на НПО

 

 

52

30

25

 

 

Обучение на представители на учебни заведения, кметства, земеделски кооперации по прилагане Наредбата за пенсиониране и изготвяне на образец УП.2

89

Обучение на представители на учебни заведения, кметства, земеделски кооперации по промените в Кодекса за задължително обществено осигуряване  и Кодекса на труда

120

Обучение на банкови служители за работа с валута

30

Обучение на представители на неправителствени организации:

·     Писане на предложения за финансиране

·     Управление на проекти

·     Счетоводство на НПО

 

 

52

30

25

Индивидуални консултации за представители на фирми, читалища и НПО:

·    разработване на проекти

·    разработване на бизнес планове

·    юридически консултации

·    данъчни консултации

 

15

22

9

15

Индивидуално обучение на съкратени военно-служащи за придобиване на професия

7

Реализирани проекти

o       ROMES in Europe /Raising of Minority Expectations and Standards in Europe/ “Повишаване на очакванията и стандартите на малцинствата в Европа”

Проектът се финансира от Европейския съюз по програма Сократ, подпрограма Грундвиг – 2.

Проектът има няколко цели:

§                   Да подобри интегрирането на целевата група в обществото; §                   Да насърчи ромското население към по-ефективно и по-активно усвояване на знания и професионални умения чрез популяризиране на личния опит на представители от целевата група от партниращите държави;

§                   Да окуражи жените и мъжете от ромски произход да участват в събирането и разпространението на образователна и здравна информация;

§                   Да създаде условия за споделяне на лични преживявания на ромското население от участието му в различни образователни и квалификационни меро-приятия, както и от взаимодействието му със специализирани държавни институции;

§                   Да повиши увереността на цигани и пъте-шественици в техните възможности да градят и управляват пълноценно живота си;

§                   Да даде възможност на цигани и пътешественици от четирите страни да се срещнат и опознаят; да почувстват, че всички те принадлежат към една интернационална общност; да се установят приятелства и желание за разширяване на контактите между ромите,

живеещи в Европа; да се разчупят бариерите на неразбирателство и расизъм между различните етноси

Резултати

§        Издаден сборник “Джелем, джелем” на четири езика - български, английски, полски и гръцки.

§        Създадена уеб страница www.nelekav.gr/romes на пет езика - български, английски, немски, полски и гръцки.

o        “Да се трудим заедно”

Реализацията на проекта започна през месец декември 2003 год. и ще приключи на 30.10.2004 година.

Финансира се по програма ФАР – “Икономическо и социално сближаване”, подпрограма “Социална итеграция” чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът е насочен към трайно безработни роми на възраст до 35 години с основно образование от четири селища от общините Долна Митрополия и Долни Дъбник, Плевенска област. Целта му е разширяване условията за трудова заетост в областта на земеделието и услугите чрез стимулиране на местния бизнес да разшири дейността си и да разкрие нови работни места. Дейностите са: 5 тренинга за адаптация и мотивация, курс “зеленчукопроизводство”, курс “оператор на шевна машина” и обучение на работно място във фирма за инертни материали. Проектът осигурява инвестиционна подкрепа на три местни фирми, в които 29 роми ще работят по трудов договор от 6 до 8 месеца на новооткрити работни места. Очакваният ефект е подобряване условията на живот на

бенефициентите и семействата им, чрез преодоляване на продължителната социална изолация и задълбочаваща се маргинализация .Реализацията на проекта се осъществява с партньорството на Дирекция “Бюро по труда” – Долна Митрополия, “СТАВЕРМИНЕРАЛ” 00Д – с. Ставерци, ЕТ“Петров-95 – Петър Ненчев” – с. Рибен и ЕТ “АГРОЛА –Деян Данов” – Плевен.

o                 Седмица на ученето през целия живот

Проектът е финансиран от Института за международно сътрудничество при Сдружението на германските народни университети – Проектно бюро – София.

Целта му бе да се популяризират възможностите за учене през целия живот, както и да се предствави партньорството между образователни институции, фирми и  държавни органи.

Проявите се реализираха с помощта на Регионален инспекторат по образование към МОН, Дирекция “Бюро по труда” – Плевен и Българо-германския образователен център.

Персонал

От началото на тази година са назначени двама млади специалиста за работа по проекта “Да се трудим заедно”. Към днешна дата в организацията работят трима души на трудови договори.

През 2003 година на граждански договори са работили 68 преподаватели и специалисти от Плевен и областта.

От началото на тази година са сключени 32 граждански договора. През отчетния период са привлечени нови преподаватели за обезпечаване на лицензираните курсове от НАПОО.

Потребители

В дейностите на Дружество “Знание” се включват предимно възрастни от 16 години нагоре от Плевенска област. В епизодични случаи се провеждат дискусии и беседи с ученици от V до ІХ клас. Децата и учещите младежи са целева група в проекти, финансирани от външни донори.

Партньорство

Дружество “Знание” – Плевен работи на дългосрочни договори с Института за международно сътрудничество при

Сдружението на германските народни университети – Проектно бюро – София.

Организацията успешно си партнира със Сдружение “Знание” – Ловеч, Дружество “Знание” – София и Дружество “Знание” – Разград, Фондация “ЖАР”, учебни заведения и неправителствени организации от Плевенска област

От 2003 година се разшири партньорството ни с читалищата от областта по отношение компютърното обучение на възрастни. Имаме сключени договори с читалищата –Никопол, Белене и Славяново.

Особено резултатни са партньорствата с Дирекция “Бюро по труда” – Плевен и Долна Митрополия.

Разширяват се контактите ни с малки и средни фирми, работещи на територията на областта

И още ....

Организацията има свой представител в Областния обществен съвет за партньорство и сътрудничество между неправителствените организации и областния управител.

През 2003 година дружеството е търсено за консултации, информация, помощ и обучение от БЧК – Ловеч, Плевенски Обществен фонд “Читалища”, Фондация “ЖАР.

Участвахме в конкурси за обучение на военнослужащи, съкратени от армията, за обучение на безработни и на специалисти по заявки на работодатели към Дирекциите “Бюра по труда” на територията на Плевенска област. В резултат на това обучихме 7 военнослужащи, проведохме 13 квалифи-кационни курса с безработни.

Отчет за приходите и разходите към 31.12.2003 година

Показатели

План

Отчет

І.Приходи от дейността

 

 

А.Приходи от регламентирана дейност

 

 

1.Приходи от дарения под условие

24

19

2.Членски внос

1

1

3.Други приходи

20

25

Общо приходи от дейност

45

45

ІІ.Финансови приходи

0

0

ІІІ.Извънредни приходи

0

0

ІV.Печалба от стопанска дейност

0

0

ІV.Общо приходи

45

45

V.Резултат

 

 

ВСИЧКО

45

45

ІІ.Разходи за дейността

 

 

А.Разходи за регламентирана дейност

 

 

1.Дарения

 

0

2.Други разходи

25

19

ВСИЧКО А

25

19

Б.Административни разходи

19

21

Общо разходи за дейност

44

40

ІІ.Финансови разходи

0

0

ІІІ.Извънредни разходи

0

0

ІV.Загуба от стопанска дейност

0

0

V.Общи разходи

44

40

VІ.Резултат

1

5

ВСИЧКО

45

45

Финансово състояние към 10 май 2004 год.

 

Показатели

Отчет

ПРИХОДИ

 

Приходи от регламентирана дейност

12564

В т.ч. от ДБТ

6574

Приходи от дарения под условие

77781

Членски внос

520

ОБЩО ПРИХОДИ

90865

РАЗХОДИ

 

Разходи за регламентирана дейност

 

1.Дарения

15108,79

2.Други разходи  13817

10296,51

В т.ч. по проект “Да се трудим заедно” – собствен принос

5822,51

Административни разходи

3520,49

ОБЩО РАЗХОДИ

28925,79

РЕЗУЛТАТ (ОСТАТЪК) към 10 май 2004 г.

61939,21

Проект "Знания за успешен бизнес" ] Предстоящи курсове в Дружество "Знание" град Плевен ] Ръководство на Дружество "Знание" град Плевен ] [ Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2003 година ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2005 година ] Отчет на Дружество "Знание" град Плевен за 2006 година ] Езиков сертификат ] За нас ] Структура на Дружество "Знание" град Плевен и членуване в други организации ] Регистрация ] Проектите на Дружество "Знание" град Плевен ] Дни на ученето 2004 година ] Приключили курсове в Дружество "Знание" град Плевен ] Европейски компютърен сертификат ] Дни на ученето през целия живот ] Приключили курсове ] Снимка 1 ] Снимка 2 ]