Актуално

Месец Март

Предстоят:

  1. Тридневен семинар на тема “Предприемачество”. Ще се дебатират въпроси, отнасящи се до основни стъпки и подходи на предприемачеството, проблеми и възможности за страртиране/ развитие на малки и средни фирми; организация на предприемаческия процесм същност, роля и съдържание на бизнес планирането.

  2. Двудневен семинар – “Разработване на предложения за финансиране от Структурните фондове”.

  3. Индивидуални консултации “как да регистрирам фирма”.

Месец Февруари

През месец февруари по проект «Знания за успешен бизнес» се проведе първи семинар по «Трудово- правни въпроси»- в град Плевен. В рамките на два дни всяка група участва в семинар по прилагането на трудовото законодателство. Чрез презентации се даде възможност на участниците да придобият знания относно: основните принципи на трудовото право; източниците на трудовото право; същността на трудовото правоотношение, неговото възникване, изменение и прекратяване; основните права и задължения на страните по трудовото правоотношение; регламента за работното време, почивките и отпуските; основните разпоредби за трудовата дисциплина и дисциплинарната и имуществената отговорност; разпоредбите за трудовото възнаграждение, системите на заплащане, допълнителните  и друти трудови възнаграждения. Приключиха първите консултации по «Данъци и осигуровки», «Данъци на физически лица», «Данъци на юридически лица» -в град Плевен и град Червен бряг, както и индивидуални консултации за разработване на бизнес план -в град Плевен и град Червен бряг .

Месец Януари

През месец януари бяха проведени първите занимания с безработни лица по проект «Знания за успешен бизнес» реализиран в рамките на Програма «Активни услуги на пазара на труда» - 3 фаза. Бенефициентите бяха разпределени в малки групи. За една седмица пет психолози работиха със всеки от участници в проекта. В резултат на това са  разработени 27 индивидуални плана за развитие. Една част от бизнес идеите са свързани с предоставяне на различни услуги за населението (шивашки, фризьорски, ремонт на домакински уреди, преводи, гледане на деца), селско стопанство и земеделие (пчеларство, зайцевъдство, овощарство, градинарство), търговия и др.